Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

Εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου - Σχολικά βιβλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας


Παραθέτουμε επιγραμματικά τα πορίσματα του εκπ/κου συνεδρίου της ΟΛΜΕ σχετικά με τα βιβλία των κοινωνικών επιστημών.

Για την Ιστορία:

Εκφράστηκε η τάση επιστροφής του φετιχισμού, ότι υπάρχει αγνόηση της πάλης των τάξεων και μια εισαγωγή του ιστορικού αναθεωρητισμού μέσα στα βιβλία της Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου. Υπάρχει - και εκφράστηκε από πολλούς συναδέλφους - η λανθασμένη μεθοδολογία των βιβλίων και η μη ύπαρξη ιστορικότητας των κοινωνικών φαινομένων. Υπάρχει, δηλαδή, μία διάσπαση ανάμεσα στο άτομο και στο σύνολο.
Εκφράστηκε η απουσία της ενημέρωσης των συναδέλφων σχετικά με τα νέα βιβλία και η επιλεκτική παρουσίαση των γεγονότων. Εκφράστηκε η συμπύκνωση της ύλης, η απουσία στόχων σε κάθε ενότητα, η προβληματική παρουσίαση και η απουσία εστίασης στο ουσιώδες. Καθολική ήταν η απαίτηση απόσυρσης του βιβλίου της Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου Γενικής από όλους τους συναδέλφους.

Σχετικά με τη Φιλοσοφία:

Ζητήθηκε να αποσυρθεί το εγχειρίδιο. Επισημάνθηκε ότι στην Ιστορία της Φιλοσοφίας δεν φαίνονται πουθενά ο Ηράκλειτος και ο Δημόκριτος, δεν αναφέρονται επίσης τα νεότερα ρεύματα και ο Μαρξ.

Σχετικά με τις Κοινωνικές Επιστήμες:

Επιγραμματικά κάποιες επισημάνσεις. Δεν υπάρχει επικαιροποίηση των βιβλίων, υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση για δημιουργία ουδετερότητας στους μαθητές, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση σχετικά με τα νέα βιβλία Κοινωνιολογίας. Συνοπτικά δεν προβάλλονται η συμμετοχή, η ευθύνη και οι πρακτικές δεξιότητες για το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Οι συνάσελφοι υπογράμμισαν και τη χρονική συγκυρία πραγματοποίησης του συνεδρίου:
"Το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ πραγματοποιήθηκε σε μια από τις πιο κρίσιμες συγκυρίες για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπου γίνονται προσπάθειες να επιβληθούν νεοφιλελεύθερης έμπνευσης αντιδραστικές «μεταρρυθμίσεις» στο πνεύμα των κατευθύνσεων της «Λισσαβόνας» και της «Μπολόνια» σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Σε μια εποχή που πλήττεται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της εκπαίδευσης, που οι προσπάθειες σύνδεσης του σχολείου με την αγορά εντείνονται, που η ολόπλευρη μόρφωση και γνώση αμφισβητούνται σε μια κατεύθυνση να μετατραπούν σε δια βίου πληροφόρηση – κατάρτιση, είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται και να κατατίθεται ο προβληματισμός και η αγωνία των μαχόμενων στην τάξη εκπαιδευτικών."